หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง คณะดีพี่บอกต่อ

หลักสูตรบริหาร ไอที และการบิน ภาคอินเตอร์ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง พร้อมสร้างวัยรุ่นพันล้านรุ่นใหม่

วันที่เวลาโพส 15 พฤษภาคม 62 13:06 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ขวัญ AdmissionPremium

เคยสงสัยหรือไม่ว่า ถ้าอยากเรียนกลุ่มบริหารธุรกิจหรือการบิน และมีความฝันจะได้ทำงานในบริษัทที่เงินเดือนเริ่มต้นหลัก 30K – 50K ขึ้นไป ควรเลือกเรียนอะไรดี ตอบได้เลยว่า มีทางเลือกในหลายคณะที่สามารถตอบโจทย์เส้นทางอาชีพน้องๆได้ แต่สกิลที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือ ภาษาอังกฤษ เพราะนั่นคือทักษะพื้นฐานในการนำน้องๆ ไปสู่เป้าหมายได้ 

ถ้าหากเปรียบเทียบหลักสูตรอินเตอร์เหมือนชีวิตในโรงเรียนมัธยม ก็คงจะเทียบได้กับห้องเรียนพิเศษของเด็กมหาวิทยาลัย ความพิเศษของหลักสูตรอินเตอร์ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง คือ การให้น้องๆ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาต่างประเทศทั้งในการเรียนและใช้ชีวิต การให้น้องๆ ได้เรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติจริง และการใช้ไอเดียในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งแต่ละสาขาวิชามีความพิเศษและเฉพาะตัวที่จะสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ 


หลักสูตรกลุ่มบริหารธุรกิจ ไอที และการบินและการขนส่ง อินเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์น้องที่สนใจการเรียนในด้านบริหาร ที่อยากสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตนถนัดได้ในแบบของตัวเอง ในยุคดิจิทัลที่อินเตอร์เน็ตคือ สิ่งสำคัญและเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เข้าถึงได้ง่าย โดยกลุ่มหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ ไอที และการบินและการขนส่ง อินเตอร์ สจล. มี 4 หลักสูตรดังนี้

 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ อินเตอร์ – คณะการบริหารและจัดการ นักนวัตกรรมแห่ง BBA 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ นานาชาติ หรือ BBA international program เป็นหลักสูตรที่น้องๆ อาจจะเห็นและคุ้นเคยกันอยู่แล้ว หลักสูตรนี้น้องๆ จะได้เรียนในด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการด้านธุรกิจ โดยน้องจะได้ลงมือปฏิบัติจริงและฝึกงานในบริษัทต่างๆ ได้เรียนในรายวิชาที่แปลกใหม่รับยุคดิจิทัล หากเรียนในกลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ น้องๆ จะได้เรียนในรายวิชา วิชานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Innovation) วิชาการจัดการนวัตกรรมองค์กรและการเปลี่ยนแปลง (Organizational Innovation and Change Management) วิชากลยุทธ์ธุรกิจโลก (Global Business Strategy) เป็นต้น เมื่อน้องๆ ศึกษาในปีที่ 3 และ 4 น้องๆ จะสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาเฉพาะที่ตนสนใจได้ใน 3 กลุ่มวิชา คือ สาขาวิชานวัตกรรมกับผู้ประกอบการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม 
 

2. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจระดับสากล น้องๆ จะได้เรียนในกลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศของ

องค์กร เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ เพื่อที่จะให้น้องๆ ได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้เข้ากับการสร้างสรรค์นวัตกรรมในโลกดิจิทัล สำหรับโอกาสในการทำงานสายดิจิทัลไอทีมีพื้นที่มากในยุคแห่งเทคโนโลยี เช่น นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ นักพัฒนาระบบสารสนเทศ นักวิเคราะห์ธุรกิจและความเสี่ยง ไปจนถึงการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจและนักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
 

3. หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ – วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ นวัตกรรมขนส่งทางอากาศรูปแบบใหม่ 

หลักสูตรที่จะสร้างนักโลจิสติกส์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยมาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับโลก ที่จะฝึกฝนน้องให้ชำนาญในเรื่องธุรกิจ การจัดการการขนส่งโลจิสติกส์และอากาศยาน โดยน้องๆ เข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้แล้ว น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Management) การจัดการสินค้าอันตราย (Dangerous Goods Management) กฎหมายและระเบียบในอุตสาหกรรมเดินอากาศ (Law and Regulation in Aviation Industry) และได้ฝึกงานต่างประเทศเป็นต้น เมื่อน้องๆ สำเร็จการศึกษา น้องๆ สามารถทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเดินอากาศ ศุลกากร สายการบิน และการขนส่งทางอากาศ ทั้งนี้ สำหรับน้องๆ ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมยังมีทุนการศึกษาสนับสนุนในการเรียนอีกด้วย 
 

4. หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ – วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ นักบินพาณิชย์ที่ไม่เหมือนใคร กับมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล 

หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ เป็นหลักสูตรปั้นนักบินพาณิชย์และวิศวกรการบิน โดยน้องๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ วิศวกรรมการบินและอวกาศ เป็นต้น เมื่อน้องๆ สำเร็จการศึกษา น้องๆ จะได้รับวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สามารถสอบรับใบอนุญาตในอุตสาหกรรมเดินอากาศสำหรับใช้ในการทำงานในอนาคต เช่น ใบอนุญาตส่วนบุคคลทำการบินเครื่องบินเล็ก (PPL – Private Pilot License) ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (CPL – Commercial Pilot License) ใบอนุญาตทำการบินด้วยเครื่องยนต์หลายเครื่องยนต์ (Multi – Engine License) ใบอนุญาตทำการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (Instrument Rating License) รวมทั้งการทดสอบมาตรฐานทักษะด้านภาษาอังกฤษการบินขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (The International Civil Aviation Organization ICAO – Level 4) อีกด้วย

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด