หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง คณะดีพี่บอกต่อ

เบื้องหลังความสำเร็จบนรางรถไฟ กับสาขาวิศวกรรมขนส่งทางราง

วันที่เวลาโพส 02 เมษายน 62 16:28 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ขวัญ AdmissionPremium

 

ในอนาคต ประเทศไทยจะมีการพัฒนาระบบขนส่งทางรางมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟทางคู่ ทำให้ตลาดงานของวิศวกรเกี่ยวกับระบบทางรางมีความจำเป็นสูงมากขึ้น เพื่อพัฒนาให้ทันโลก

สาขาวิศวกรรมขนส่งทางราง ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิศวกรรมที่ต้องใช้องค์ความรู้หลายแขนงวิชา ไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกลเป็นต้น ทำให้สาขาวิศวกรรมขนส่งทางรางจะเป็นสาขาย่อยในวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้พื้นฐานในส่วนนี้ เพื่อต่อยอดพัฒนาในส่วนอื่นขึ้นไป

 

จุดเด่นของที่นี่ คืออะไร

เน้นเรียนในส่วนของงานระบบเครื่องกล เพราะในส่วนการเรียนวิศวกรรมขนส่งทางราง จะประกอบด้วยงานด้านวิศวกรรมหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมระบบสื่อสาร และความรู้เกี่ยวกับระบบเครื่องกลเป็นต้น ทำให้เมื่อนักศึกษาจบมาก็สามารถเลือกทำงานได้หลากหลายสาย ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรเครื่องกล หรือสามารถทำงานในส่วนวิศวกรรมขนส่งทางรางก็สามารถทำได้

 


 

การเรียนการสอนภายในหลักสูตร

ชั้นปีที่ 1 เรียนพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล

ชั้นปีที่ 2 เรียนเบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมขนส่งทางราง

ชั้นปีที่ 3 จะได้เรียนวิศวกรรมเครื่องกล และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมขนส่งทางราง เช่น วิชาการวางทางรถไฟ วิชาระบบอาณัติสัญญาณ เป็นต้น

ชั้นปีที่ 4 เรียนเน้นพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีรถไฟ และรถไฟความเร็วสูง เพื่อสามารถนำความรู้มาต่อยอดได้

 

โอกาสงาน

- วิศวกรระบบราง 

- วิศวกรช่างซ่อมบำรุงระบบขับเคลื่อนยานพาหนะระบบราง 

- วิศวกรซ่อมบำรุงระบบควบคุมอาณัติสัญญาณ

- วิศวกรที่ปรึกษา ออกแบบ วิเคราะห์ระบบ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบราง

ผู้ควบคุมดูแลการทำงานหรือเป็นผู้ปฏิบัติงาน

และอาชีพที่ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีระบบราง รวมทั้งโลจิสติกส์ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ วิศวกรประจำคลังสินค้า วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรควบคุม วิศวกรการจัดการ วิศวกรวางแผนและวิเคราะห์ เป็นต้น

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด