หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง TCAS 5 รอบ สจล.

รวมระเบียบการ TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

วันที่เวลาโพส 08 กุมภาพันธ์ 62 15:20 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ขวัญ AdmissionPremium

โควตาสำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา
จำนวนรับ     70     ที่นั่ง
เปิดรับสมัคร     4 กุมภาพันธ์-20 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม คลิกวิทยาเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
 จำนวนรับ 200  ที่นั่ง
เปิดรับสมัคร 4 กุมภาพันธ์- 23 มีนาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม คลิก


คณะวิศวกรรมศาสตร์
โควตาสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดในปริมณฑล และจังหวัดในภาคตะวันออก

จำนวนรับ  205  ที่นั่ง 
รับสมัคร 4 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม 62 
อ่านเพิ่มเติม คลิก


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
โควตาโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก และโรงเรียนเครือข่าย MOU

จำนวนรับทั้งหมด   80  ที่นั่ง
เปิดรับสมัคร 4 กุมภาพันธ์-1มีนาคม2562
อ่านเพิ่มเติม คลิก 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
จำนวนรับทั้งหมด75
เปิดรับสมัคร 4 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม คลิก


คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จำนวนรับทั้งหมด 195 ที่นั่ง
เปิดรับสมัคร 4 กุมภาพันธ์-23 มีนาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม คลิก

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จำนวนรับ 6 คน
วันเปิดรับสมัคร : 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม คลิก

คณะวิทยาศาสตร์
ทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จำนวนรับ 8 คน
วันเปิดรับสมัคร : 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม คลิก คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
จำนวนรับทั้งหมด50
เปิดรับสมัคร 4 กุมภาพันธ์-23มีนาคม2562
อ่านเพิ่มเติม คลิก


คณะบริหารและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
จำนวนรับ               40           คน
วันเปิดรับสมัคร 10 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม คลิก


คณะบริหารและจัดการ
โควตาสถานศึกษาที่มีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันฯ

 จำนวนรับ               100         คน
 วันเปิดรับสมัคร 4 กุมภาพันธ์-23 มีนาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม คลิก

 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
โควตาความร่วมมือ MOU

จำนวนรับ               15           คน
รับสมัคร 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม คลิก
 


วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
โควตาสถานศึกษาที่มีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันฯ

จำนวนรับ               42           คน
รับสมัคร 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม คลิก

Admission for Bachelor of Science in logistics Management Academic Year2019
International Academy of Aviation Industry 

Seats 25
Application 4 Feb – 5 MAR 2019
อ่านเพิ่มเติม คลิก


วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

จำนวนรับ 25 คน
รับสมัคร 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม คลิก


คณะศิลปศาสตร์
จำนวนรับ 55 คน
เปิดรับสมัคร 4 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม คลิก

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
จำนวนรับ 7 คน
เปิดรับสมัคร 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม คลิก

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด