หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง คณะดีพี่บอกต่อ

ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากผลงานเรื่อง “ต้นแบบเครื่องผลิต รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ ต้นทุนต่ำสำหรับอุตสาหกรรม”

วันที่เวลาโพส 04 กุมภาพันธ์ 62 17:19 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ขวัญ AdmissionPremium


     รศ.ดร.เชรษฐา  รัตนพันธ์ และทีมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สันติ  แม้นศิริ  ผศ.ดร.รัชนก สมพรเสน่ห์  ผศ.ดร.วรวัฒน์  มีวาสนา ดร.ศักดิ์วิบูลย์  จันทราษี ดร.ชวาลย์  ศรีวงษ์  ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์  พรหมเพชร ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี  จากผลงานเรื่อง “ต้นแบบเครื่องผลิต รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ ต้นทุนต่ำสำหรับอุตสาหกรรม” ในงานวันนักประดิษฐ์ ของสภาวิจัยแห่งชาติ
     
     ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ต้นแบบเครื่องผลิตรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ต้นทุนต่ำสำหรับอุตสาหกรรม”  เป็นต้นแบบสิ่งประดิษฐ์  สำหรับผลิต “กราไฟต์ออกไซด์”  “กราฟีนออกไซด์ (GO)” และ “รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ (rGO)”  ได้เบ็ดเสร็จในเครื่องเดียวจากการใช้วัสดุตั้งต้นกราไฟต์บริสุทธิ์ โดยถือได้ว่าเป็นเครื่องแรกที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นได้ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการออกแบบและสร้างประดิษฐ์ขึ้นใหม่ทั้งหมด ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ จึงใช้งบประมาณในการประดิษฐ์ต่ำ สามารถผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ในปริมาณมากต่อรอบการผลิต  โดยใช้เวลาผลิตที่สั้นลงกว่าการผลิตด้วยมือคน
     
     เนื่องจากสมบัติอันน่าอัศจรรย์และยอดเยี่ยมในหลายๆ ประการของวัสดุ “รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์” และ “กราฟีนออกไซด์” จึงสามารถนำประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ทั้งภาคอุตสาหกรรมและการวิจัยด้านต่างๆ อย่างเช่น การผลิตหมึกนำไฟฟ้าสำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกสมัยไหม่ วัสดุสำหรับโปร่งแสงนำไฟฟ้า วัสดุผสมเสริมความเข็งแรงในพอลิเมอร์ ซีเมนต์ ยางพารา วัสดุทางการเเพทย์ต่างๆ สารนำส่งยา สารต้านเชื้อแบคทีเรีย วัสดุแยกน้ำทะเลเป็นน้ำดื่ม ตัวกักเก็บพลังงาน ทำขั้วแบตเตอรี่ ตัวเก็บประจุยิ่งยวด  ตัวรับรู้หรือตรวจวัดต่างๆ ตัวเร่งปฏิกิริยานาโนคอมโพสิต และตัวดูดซับยิ่งยวด เป็นต้น จึงถือได้ว่า วัสดุ “รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์” และ “กราฟีนออกไซด์” เป็นวัสดุล้ำอนาคต
   
       ดังนั้น สิ่งประดิษฐ์ “ต้นแบบเครื่องผลิตรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ต้นทุนต่ำสำหรับอุตสาหกรรม” นี้จะช่วยส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ทั้ง “รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์” และ “กราฟีนออกไซด์” กันอย่างกว้างขวางทั้งภาคการศึกษาวิจัยและภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ น่าจะสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรม 4.0  รูบแบบใหม่ๆ ขึ้น ที่สำคัญสามารถลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากต่างประเทศที่มีราคาแพงมากๆ อันจะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ภายในประเทศได้เป็นอย่างดีในอนาคต
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด