หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง คณะดีพี่บอกต่อ

มารู้จักกับ "​วิศวกรรมอาหาร" ให้มากขึ้น ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่เวลาโพส 31 มกราคม 62 14:19 น.
อ่านแล้ว 0
ทีมงาน AdmissionPremium
     ในปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารมีการเติมโตอย่างต่อเนื่อง และประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรม ส่งผลให้มีวัตถุดิบมากมายและหลากหลายที่สามารถนำมาต่อยอดในอุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรอาหารจึงมีบทบาทสำคัญและเป็นที่ต้องการอย่างมากในวงการนี้

 

     วิศวกรรมอาหารเป็นการรวมองค์ความรู้จากหลายๆ ศาสตร์ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีต่างๆ ผนวกเข้าด้วยกันเพื่อสร้างบัณฑิตที่เข้าใจเรื่องอาหาร เพื่อออกแบบเครื่องมือผลิตหรือแปรรูปอาหาร และสามารถดูแลรักษาเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้

การเรียนการสอนภายในหลักสูตร
ชั้นปีที่ 1-2  เรียนตั้งแต่พื้นฐานทางวิศวกรรม ทั้งการคำนวณ กฎฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์อาหาร เมื่อมีพื้นฐานแน่นแล้วจะเริ่มนำมาประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารผ่านวิชาต่างๆ
ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อนน้องๆจะได้ฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์
ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาสามารถเลือกได้ว่าจะทำโครงงานเชิงวิศวกรรมหรือสหกิจศึกษาเพื่อเป็นตัววัดผลการศึกษา
 

จุดเด่นของที่นี่ คืออะไร
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระคุณทหารได้เตรียมเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์และความชำนาญให้แก่นักศึกษา โดยการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต้นแบบที่มีกระบวนการผลิตครบวงจรให้ได้ทำ Workshop ต่างๆ เช่น การทำอาหารกระป๋อง การอบแห้งชนิดต่างๆ การทำน้ำผมไม้เข้มข้น การทำพาสเจอร์ไรซ์ อาหารแช่แข็ง เป็นต้น และต่อยอดไปสู่การออกแบบ การสร้างเครื่องจักใหม่

โอกาสงาน
     ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมอาหารที่เติมโตอย่างต่อเนื่องนี้ ทำให้มีความต้องการวิศวกรอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อคอยดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆ ในโรงงานและสามารถพัฒนาศักยภาพของโรงงานได้ ดังนั้นตำแหน่งงานจึงมีจะหลากหลายและครอบคลุม เช่น 
- วิศวกรอาหาร 
- นักวิเคราะห์โครงการผลิตอาหาร 
- นักวิจัยด้านอุปกรณ์และกระบวนการผลิตอาหาร 
- นักออกแบบหรือนักพัฒนาเครื่องจักร/อุปกรณ์/กระบวนการผลิตอาหาร 
- ผู้ตรวจสอบระบบการผลิตอาหาร หรือแม้กระทั้งเป็นเจ้าของกิจการอุตสาหกรรมอาหารเองไปเลยก็ยังได้

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด