หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง คณะดีพี่บอกต่อ

มารู้จักกับ​ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่เวลาโพส 29 มกราคม 62 17:43 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ขวัญ AdmissionPremium

     เนื่องจากลักษณะงานของโปรแกรมเมอร์ หรือ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ในปัจจุบันจะต้องทำงานอยู่บนฐานของเทคโนโลยีต่างๆ และในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะให้เท่าทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ
     สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ได้เล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงต้องการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการผนวกศาสตร์จากวิชาอื่นๆ ที่จำเป็นเข้ามา คือ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมฯ เพื่อขยายขอบเขตการศึกษา และร่วมกันพัฒนากลุ่ม Data Science
 


จุดเด่นของที่นี่ คืออะไร
     การพัฒนาหลักสูตรนี้ส่งผลให้สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของ EEC (Eastern Economic Corridor) ซึ่งเป็นงานใหญ่ของรัฐบาลจากแผนยุทศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0


“หลักสูตรโปรแกรมเมอร์ยุคใหม่ ใส่ใจกระแสเทคโนโลยีโลก”

     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งในแง่ของความต้องการของตลาด ทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็น และการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาหลักสูตร
     นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรสหกิจที่ให้น้องๆ และอาจารย์ไปสหกิจร่วมกัน 7 เดือน เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆ ของอาจารย์ และน้องๆ เป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาหลักสูตรโดยมุ่งให้ทั้งอาจาย์ และศิษย์ได้พัฒนาร่วมกัน ก่อให้แนวคิดใหม่ๆ มุมมองใหม่แก่อาจารย์ที่จะสามารถส่งต่อไปให้กับศิษย์รุ่นต่อๆ ไปได้
 
จบมาทำงานอะไร
- นักพัฒนาเว็บและโมบายด์แอปพลิเคชั่น 
- นักพัฒนาซอร์ฟแวร์ด้านต่างๆ 
- นักพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
- นักวิเคราะห์และปรับปรุงซอฟต์แวร์ 
- นักบริหารโครงการและจัดการกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ 
- นักพัฒนาเทคโนโลยี IoT (IoT Developer) 
- วิศวกรรมข้อมูล (Data Engineering)
- นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)
เป็นต้น

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด