หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง TCAS 5 รอบ สจล.

TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา วิทยาเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 200 ที่นั่ง

วันที่เวลาโพส 25 มกราคม 62 14:16 น.
อ่านแล้ว 0
ทีมงาน AdmissionPremium

 
จำนวนรับ 200  ที่นั่ง
 
ประเภทโควตา
+โควตาพื้นที่ภาคใต้และภาคกลางตอนล่าง
+โควตาสภาเกษตรกรพื้นที่ภาคใต้
+โควตาโรงเรียน MOU
+โควตาผลการเรียน
+โควตาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
สาขาวิชาที่เปิดรับ
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
+วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ                               20           คน
+เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช                                                   20           คน
+สัตวศาสตร์                                                                              20           คน
+เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร                                          20           คน
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
+บริหารธุรกิจ                                                                             20           คน
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)
+วิศวกรรมพลังงาน                                                                     20           คน
+วิศวกรรมเครื่องกล                                                                    20           คน
+วิศวกรรมเครื่องกลแขนงวิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร        20           คน
+วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์                                                             20           คน
+วิศวกรรมสารสนเทศ                                                                  20           คน
  
เปิดรับสมัคร 4 กุมภาพันธ์- 23 มีนาคม 2562
ที่นี่  ​http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/ระเบียบการ

อ่านระเบียบการเพิ่มเติม คลิก

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด