หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง TCAS 5 รอบ สจล.

คืนวันสอบ GAT/PAT เป็น 23 - 26 ก.พ. ตามเดิมแล้ว!!

วันที่เวลาโพส 24 มกราคม 62 18:08 น.
อ่านแล้ว 0
ทีมงาน AdmissionPremium

24 ม.ค.62 นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวว่า ได้หารือร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกอ.) ได้กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้กลับไปใช้วันทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ตามกำหนดการเดิม คือ วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 

โดยเหตุผลสำคัญ คือ เราต้องการให้ผู้เข้าสอบมีเวลาในการเตรียมตัวในการทบทวนหนังสือเพิ่มอีก 1 สัปดาห์ ส่วนประเด็นปัญหาที่หลายฝ่ายมีความกังวลว่าเมื่อกลับมาสอบตามกำหนดวันเดิมจะทำให้มีปัญหาต่างๆ เช่น เรื่องสนามสอบ ครูผู้ควบคุมการสอบ การสอบวิชารักษาดินแดน (ร.ด.) สอบเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 นั้น ขอให้ทุกฝ่ายไม่ต้องกังวล เพราะขณะนี้ตนได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ไปบริหารจัดการกับปัญหาดังกล่าวแล้ว  และ สทศ.เองจะเร่งประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้นักเรียนได้รับทราบต่อไป 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด