หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง เทคนิคนี้พี่แนะนำ

5 ทักษะ ถ้ามี รอดชัวร์ เพราะ AI ทำแทนคนไม่ได้

วันที่เวลาโพส 25 ธันวาคม 61 14:24 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ขวัญ AdmissionPremium

 
  1. ทักษะการเข้าสังคมและความฉลาดทางอารมณ์
การรู้จักวิธีสื่อสารกับผู้อื่น เข้าใจอารมณ์และความต้องการของผู้อื่นและความสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นทักษะที่ AI ทำแทนคนไม่ได้ เพราะ อารมณ์ของมนุษย์มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน
 
  1. ความเข้าใจความคิดที่ซับซ้อน
อีกทักษะที่สำคัญของมนุษย์ที่ AI ไม่มีคือ ความสามารถในการทำความเข้าใจข้อมูลระดับสูง ความคิดที่ซับซ้อน ที่สามารถคิดแก้ปัญหา และการตัดสินใจในภาวะวิกฤต หรือ ภาวะเร่งด่วน
 
  1. ความสร้างสรรค์เชิงออกแบบ
มนุษย์เรา มีความคิดเชิงออกแบบที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆได้ รวมถึงการมีความคิดนอกกรอบที่สามารถคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลา และทักษะในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยได้ดี
 
  1. ทักษะแยกแยะคัดกรอง
ในโลกอินเทอร์เน็ตนั้นมีข่าวสาร ข้อมูลมากมาย ดังนั้นทักษะที่ AI ทำแทนไม่ได้คือการแยกแยะ คัดกรอง และจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
 
  1. วิเคราะห์ ประเมิน และพัฒนาเนื้อหา
มนุษย์ มีความเข้าใจสื่อใหม่ โดยสามารถวิเคราะห์ ประเมิน พัฒนาเนื้อหาที่สร้างสรรค์ โดยการใช้สื่อรูปแบบใหม่ สร้างสรรค์คอนเทนต์ที่น่าสนใจให้กับผู้อ่าน และส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมได้
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด