หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง

TCAS 5 รอบ สจล.

ต้องใช้คะแนนไหนบ้างนะใน TCAS 62

ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ผลการเรียน เฉลี่ย (เกรดเฉลี่ย) ของทุกวิชาที่ได้เรียนมาตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า) มี 2 กรณี กรณีกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะใช้ผลการเรียนเฉล...

TCAS รอบที่ 1 Portfolio โควตานักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

โควตานักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สอบผ่านค่ายได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณสมบัติผู้สมัคร กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้น ...