หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง

TCAS 5 รอบ สจล.

​รวมคณะที่ประกาศผล TCAS รอบที่ 1 เดือนนี้ !!!

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 19/12/2561 สอบสัมภาษณ์ 24/12/2561 อ่านเพิ่มเติม คลิก วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ...

TCAS รอบที่1 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

หลักสูตร วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ จำนวนรับ 25 คน คุณสมบัติ - เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือ หลักสูตรนานาชาติ หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ...

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต รับนักศึกษาใหม่ รอบพอร์ต 15 คน

จำนวนรับ 15 คน GPAX 3.00 เกณฑ์การรับสมัคร 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา 4. มีประสบการณ์การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขัน ...

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบ PORT

สาขาวัสดุนาโน จำนวนรับ 15 คน GPAX 3.5 คุณสมบัติ 1.กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า 2.เรียนสาย วิทย์-คณิต 3.คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.5 โดยใช้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ...

TCAS รอบ PORTFOLIO คณะวิทยาศาสตร์

รับทั้งหมด 230 คน จำนวนโครงการ 3 โครงการ -โครงการเรียนดี -โครงการความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ -โครงการบุตรบุคลากร สจล. หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ...

TCAS รอบ PORTFOLIO คณะอุตสาหกรรมการเกษตร เปิดรับทั้งหมด 65 คน

รับทั้งหมด 65 คน GPAX 2.75 หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวนเปิดรับ 25 คน เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร ...

กำหนดการ และรายละเอียด TCAS รอบ PORTFOLIO คณะเทคโนโลยีการเกษตร

รับทั้งหมด 290 คน GPAX 2.50 หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เปิดรับ 40 คน สาขาวิทยาศาสตร์การประมง ...

รับสมัครแล้ว! หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศกำหนดการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 50 ที่นั่ง โดยแบ่งเป็น ...

TCAS รอบ PORTFOLIO คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ไม่กำหนด GPA

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับทั้งหมด 185 คน GPAX ไม่กำหนด หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 40 คน สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน ...

เปิดสาขา จำนวนที่นั่ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. TCAS รอบพอร์ต

รับทั้งหมด 338 คน GPAX 2.00-3.25 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 8 คน สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 50 คน สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ...

TCAS รอบที่ 1 Portfolio และ โควตาบุตรของบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาที่จะดำเนินการขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (รับสาขาละ 1 คน) วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเกษตร ...