หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง

TCAS 5 รอบ สจล.

TCAS รอบ PORTFOLIO คณะอุตสาหกรรมการเกษตร เปิดรับทั้งหมด 65 คน

รับทั้งหมด 65 คน GPAX 2.75 หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวนเปิดรับ 25 คน เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร ...

กำหนดการ และรายละเอียด TCAS รอบ PORTFOLIO คณะเทคโนโลยีการเกษตร

รับทั้งหมด 290 คน GPAX 2.50 หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เปิดรับ 40 คน สาขาวิทยาศาสตร์การประมง ...

รับสมัครแล้ว! หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศกำหนดการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 50 ที่นั่ง โดยแบ่งเป็น ...

TCAS รอบ PORTFOLIO คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ไม่กำหนด GPA

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับทั้งหมด 185 คน GPAX ไม่กำหนด หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 40 คน สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน ...

เปิดสาขา จำนวนที่นั่ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. TCAS รอบพอร์ต

รับทั้งหมด 338 คน GPAX 2.00-3.25 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 8 คน สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 50 คน สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ...

TCAS รอบที่ 1 Portfolio และ โควตาบุตรของบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาที่จะดำเนินการขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (รับสาขาละ 1 คน) วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเกษตร ...

TCAS 62 รอบไหนใช้อะไรบ้างนะ

อย่างที่น้องๆรู้กันดีอยู่แล้วว่าการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบ TCAS นั้นมีจำนวนรอบมากถึง 5 รอบ และในแต่ละรอบเองก็มีรายละเอียดปีกย่อยที่แตกต่างการออกไป ว่าแต่น้องๆ รู้กันหรือเปล่าว่าแต่ละรอบใช้ค...

ต้องใช้คะแนนไหนบ้างนะใน TCAS 62

ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ผลการเรียน เฉลี่ย (เกรดเฉลี่ย) ของทุกวิชาที่ได้เรียนมาตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า) มี 2 กรณี กรณีกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะใช้ผลการเรียนเฉล...

TCAS รอบที่ 1 Portfolio โควตานักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

โควตานักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สอบผ่านค่ายได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณสมบัติผู้สมัคร กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้น ...