หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง

TCAS 5 รอบ สจล.

คืนวันสอบ GAT/PAT เป็น 23 - 26 ก.พ. ตามเดิมแล้ว!!

24 ม.ค.62 นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวว่า ได้หารือร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ...

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต เปิดรับรอบโควตา กุมภาพันธ์นี้ 7 ที่นั่งเท่านั้น!!!

TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต จำนวนรับ 7 คน หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) -สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม เกณฑ์การรับสมัคร +กำลัง / สำเร็จการศึกษา ...

คณะศิลปศาสตร์ สจล. เปิดรับรอบโควตา 2 ประเภท กุมภาพันธ์นี้!

TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา คณะศิลปศาสตร์ จำนวนรับ 55 คน หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)หลักสูตร 4 ปี -สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ...

25 ที่นั่งเท่านั้น!! กับ TCAS รอบโควตา วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนรับ 25 คน GPAX 3.00 หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี -วศ.บ. ...

TCAS รอบโควตา การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดรับ 4 กุมภาพันธ์ นี้

Seats 25 GPAX 2.75 Program B.SC. (Logistics Management)- 4 year degree Qualification +Graduated/studying in Matthayom 6 +Science-Mathematics Program or Mathematics-English program. +Graduated/studying ...

TCAS รอบโควตา คณะอุตสาหกรรมการเกษตร เปิดรับ 50 ที่นั่ง

คุณสมบัติ และ กำหนดการ อ่านเพิ่มเติม คลิกเลย